Educació Primària

Form I, II, III, IV, V & VI

UNA EDUCACIÓ TRILINGÜE

A l’etapa d’Educació Primària, dels 6 als 12 anys, s’imparteix el currículum establert introduint la llengua espanyola i paulatinament el català, rebent els alumnes una educació trilingüe. Utilitzem diferents mètodes de treball que resulten eficaços per a consolidar els seus aprenentatges. Al finalitzar l’Educació Primària els alumnes de English Academy Santa Claus són capaços de comunicar-se amb fluïdesa, tant oralment com de forma escrita, en les tres llengües: anglès, català i castellà.

La convivència de dues cultures ens permet optimitzar aquells aspectes acadèmics propis d’ambdós estils d’ensenyament. El model anglosaxó i el  del nostre país.

Els nens i les nenes superen amb èxit diferents exàmens oficials anglesos com són el Trinity, o els de Cambridge i els de la Generalitat de Catalunya.

ASSIGNATURES

Les assignatures impartides en aquesta etapa són:

 • Llengua Anglesa
 • Llengua Catalana
 • Llengua Castellana
 • Matemàtiques
 • Ciències Naturals
 • Ciències Socials
 • Filosofia, Ètica i Religions
 • Expressió Artística i Plàstica
 • Música
 • Educació Física

UNA EDUCACIÓ PERSONALITZADA

Els nostres alumnes reben una atenció individualitzada, a través de tutories i d’una relació fluïda amb les famílies. Un seguiment proper del procés evolutiu i respectant els diferents ritmes maduratius individuals afavoreix la formació integral de cada nen.

fi_colegiosantaclaus

EL NOSTRE PROJECTE EDUCATIU

L’etapa de Primària es desenvolupa a través de les diferents assignatures amb els següents objectius i activitats d’aprenentatge:

– Impartim un ensenyament actiu i experimental, potenciant la innovació i a la vegada el pensament crític i creatiu, respectant i valorant la individualitat de cada alumne.

– A English Academy Santa Claus fomentem que el nostre alumnat s’involucri a la vida escolar construint una sòlida ètica del treball i la responsabilitat.

El material didàctic és el mateix que utilitzen els estudiants de Gran Bretanya, en la llengua anglesa.

– L’educació en la gestió de les emocions és primordial i s’aborda mitjançant diferents estratègies (filosofia, ètica i civisme, debats, tutories, etc.). Al Cicle Inicial es treballa a partir del Projecte de Filosofia 3/18.

El coneixement del medi natural es treballa mitjançant l’experiment, l’observació i el treball de camp seguint el mètode científic i continuant amb el Projecte de Ciències 6/12 i altres.

– Gràcies a que els nostres alumnes arriben amb una bona concepció mental matemàtica podem continuar desenvolupant aquesta competència i consolidar el raonament lògic-matemàtic.

El llenguatge oral, en les tres llengües, es reforça en aquest etapa amb diferents activitats (presentacions orals, teatre, ràdio, retòrica, cant, etc.)

El llenguatge escrit es treballa des de totes les perspectives, tant acadèmiques (ortografia, gramàtica, expressió) com creatives i d’estil (Jocs Florals, obres de teatre, revista escolar, etc.) en els tres idiomes.

– Fomentem el gust per la lectura i per a aconseguir-ho dissenyem grups flexibles i sessions de lectura i comprensió de diversos tipus. Els llibres permeten el desenvolupament de la imaginació, l’intercanvi d’idees i el perfeccionament del llenguatge.

– Als cursos superiors ajudem als alumnes a entendre el concepte d’història i l’espai-temporal.

– La sensibilitat artística es potencia i s’afavoreix des de diferents àmbits de l’observació i de la creació donant especial importància a les arts plàstiques.

– El cant continua sent el nostre vincle primordial amb la música, sense oblidar la teoria musical.

La consciència de la nostra realitat cultural i el coneixement d’altres cultures permet que els nostres alumnes reforcin la seva identitat personal i, a la vegada, siguin respectuosos, oberts i tolerants.

A través de l’exercici, els jocs i la preparació física els nens i les nenes aprenen a conèixer-se a ells mateixos descobrint la seves possibilitats. L’esforç afavoreix el desenvolupament personal. De la mateixa manera, amb l’esport s’aprèn a moure’s dins d’un equip.

L’èxit d’aquest Projecte Educatiu és possible gràcies a les següents premisses:

 • El respecte por les normes, les bones maneres i el saber estar permeten una bona convivència on la diversitat enriqueix.
 • El compromís amb un mateix, amb la resta de companys i amb la comunitat educativa col·laborant i participant en les activitats escolars.
 • La implicació en el Projecte Educatiu i el treball en equip.
 • L’estimulació d’uns hàbits saludables.
 • El coneixement d’un mateix per a descobrir el propi talent i treballar la força de voluntat.
 • El desenvolupament d’un criteri propi mitjançant la reflexió facilita abordar la resolució de conflictes de manera satisfactòria.
 • L’exigència i auto exigència tant a nivell personal com acadèmic.
 • El desenvolupament d’un projecte de lògica específic.

Més de cinquanta anys d’experiència constaten que els alumnes que completen els seus estudis al col·legi Santa Claus s’adapten sense cap tipus de dificultat als centres als que accedeixen per a continuar els seus estudis i que tenen com llengua vehicular i d’aprenentatge qualsevol de les tres llengües.